نوشته‌ها

میسیلیوم قارچ داخل تنه درخت

قارچ‌های چوب رست داخل بافت مرده درختان نفوذ می‌کنند. آنها تا جائیکه رطوبت چوب اجازه بدهد ریسه‌دوانی می‌کنند. پس از محیا شدن شرایط مساعد محیطی اقدام به پین زنی و تشکیل اندام باردهی و چتر می‌کنند.