ویژگی های ضد سرطانی و ضد میکروبی قارچ گانودرما لوسیدوم